แสดงสถานะตัวกระจายสัญญาณ(Access Point:AP)ทั้งหมด
  กลับหน้าหลัก   (double click ดูแผนผังตำแหน่ง AP)
หมายเลย AP อาคาร ชั้น สถานะ ชื่อผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อาการที่เสีย
กลับหน้าหลัก