แสดงความเร็วตัวกระจายสัญญาณ(Access Point:AP)ทั้งหมด
กลับหน้าหลัก   (double click ดูแผนผังตำแหน่ง AP) ดูข้อมูลสำรวจเมื่อ เดือน/ปี
หมายเลย AP อาคาร ชั้น 2.4Ghz(Mbit/sec) 5Ghz(Mbit/sec) วันที่สำรวจ ชื่อผู้สำรวจ
Upload Download Upload Download
ความเร็วเฉลี่ย 0.00 0.00 0.00 0.00  
กลับหน้าหลัก